Serveis | Advocada Núria Clavera

Empresaris persones físiques.
Alta hisenda.
Alta Seguretat Social Autònoms.
Estudi i confecció de models trimestrals (IVA, pagaments fraccionats de renda, retencions). Elaboració de llibres obligatoris (ingressos i despeses; factures emeses i rebudes).
Declaració de l'Impost de la renda.
Societats.
Assessorament comptable i fiscal continuat.
Compliment de les obligacions del Codi de Comerç: elaboració de la comptabilitat, llibres oficials, comptes anuals.
Obligacions fiscals: models trimestrals, Impost sobre Societats, declaracions informatives anuals.
L'assessorament laboral el presto a través d'un col·laborador extern de Palafrugell.